องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวกชพรรณ ยนจอหอ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผอ.สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมนายภูวนาถ เฝ้าสันเทียะ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนายประมาณ จอนเกาะ
คนงานทั่วไปนายองอาจ เชยชัยภูมิ
พนักงานขับรถยนต์นายสมศักดิ์ แซ่เตีย
พนักงานขับรถยนต์นายอนันต์ วาดงูเหลือม
พนักงานขับรถยนต์นางสุภาวดี เทาเกาะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการนายเจริญวุติ บุญด่านกลาง
คนงานประจำรถขยะนายสันติ บำรุงเกาะ
คนงานประจำรถขยะนายจเร เสริฐวิชา
คนงานประจำรถขยะนายทนงศักดิ์ นนท์แสง
คนงานประจำรถขยะนายธวัชชัย แฝงด่านกลาง
คนงานประจำรถขยะนายเพลิน ไพเกาะ
คนงานประจำรถขยะนายสายรุ้ง ทีเกาะ
คนงานประจำรถขยะนายสุนทร สุขเกษม
คนงานประจำรถขยะนายมงคล โสพรมมี
คนงานประจำรถขยะนายพีรยุทธิ์ ศรีวัตนมงคล
คนงานประจำรถขยะนายสิทธิศักดิ์ จอนเกาะ
คนงานประจำรถขยะนายมนู ปุกถนน
คนงานประจำรถขยะนายสุรศักดิ์ หมอกโคกสูง
คนงานประจำรถขยะ