องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายประชัน กาญจนพิมาย
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางจรัลญา จันทร์กระจ่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)นางนันตภรณ์ จาเกาะ
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)นางมัทนา ศุภธรรมพิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวพลอยทิพย์ หอมจันทึก
คนงานทั่วไป