ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วมจกาทุกภาคส่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

 

นายวัชรพล จอนเกาะ
นายก อบต.บ้านเกาะ
081-8782615


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

 

นางอุมาภรณ์ ศรัณยานุรักษ์

ปลัด อบต.

099-3536396


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล (สายงานผู้บริหาร)
2 
ประชาสัมพันธ์ เกร็ดความรู้ วิธีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
3 
ประกาศผลผู้ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างบริการ
4 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาพนักงานจ้างบริการ
5 
นโยบายไม่รับของขวัญ
6 
เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ปีงบประมาณ 2564องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
7 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
8 การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยในปีงบประมาณ 2566
9 
เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565
10 
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ประกาศราคากลาง
1 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณซอยเสาโทรศัพท์ หมู่ที่ 6องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณบ้านเก่าซอย 13(บ้านลุงฟื้น) หมู่ที่ 2องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
3 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณซอยตรงข้ามร้านเพลินพุง หมู่ที่ 2องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 ช่วง สายทางบริเวณถนนภายในบ้านบึงพญาปราช หมู่ที่ 5องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณซอยเสาโทรศัพท์ หมู่ที่ 6องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณสายป่าตาล หมู่ที่ 3,4องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 ช่วง สายทางบริเวณถนนภายในบ้านขนาย หมู๋ 3องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
8 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
10 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ พร้อมดาดคอนกรีต บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หลังวัดสระบัวเกลื่อน หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 84-5340 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 1
  2.  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  3.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  4.  จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-3875 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  5.  ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บขยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  6.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  7.  จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-4834 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
  8.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณซอยเสาโทรศัพท์ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 4
  9.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 ช่วง สายทางบริเวณถนนภายในบ้านบึงพญาปราบ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 2
  10.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณสายป่าตาล หมู่ที่ 3,4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 1 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 6องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 2.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 ช่วง หมูที่ 3องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 3.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 ช่วง หมูที่ 5องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 4.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณสายป่าตาล หมู่ที่ 3,4องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 5.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Conerete สายทางบริเวณถนนหลังวัดบ้านเกาะ ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 6.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณซอยข้างหอพักนายสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
Line/Facebookแหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรมอ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
เว็บลิงค์รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.235.24.113
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 55 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 169 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 3155 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 430301 คน
เริ่มนับ วันที่ 3 ต.ค. 2550