ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา
        
        เหตุที่ได้ชื่อ “บ้านเกาะ”  เพราะเมื่อสมัยก่อนลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มมีบึงน้ำล้อมรอบเรียกว่าบึงกระทาเกลือและบึงพญาปราบ พื้นที่เป็นเนินสูงอยู่ตรงกลาง ลักษณะคล้ายเกาะและอยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาไปทางทิศเหนือประมาณ  5 กิโลเมตร   และเมื่อน้ำลดลงพื้นที่ดังกล่าวจึงมีคนเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยเพื่อทำมาหากินและตั้งเป็นชุมชนมากขึ้นและเส้นทางเกวียนที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างเมืองนครราชสีมากับชุมชน  จึงมีคนพูดกันติดปากว่า “บ้านเกาะ” และเมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ขึ้น จึงได้รวบรวมเอาหมู่บ้านต่าง ๆ ขึ้นเป็นตำบล “บ้านเกาะ” ในปัจจุบันโดยใช้ชื่อตำบลจากบ้านเกาะ หมู่ที่ 1
    ตำบลบ้านเกาะ เป็นตำบลหนึ่งใน 24 ตำบลของอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งแยกจากตำบลหมื่นไวยและได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยแยกเขตการปกครองเป็นตำบลบ้านเกาะ    มีผลเมื่อวันที่  30  กันยายน   2514   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอครบุรี อำเภอสูงเนิน อำเภอห้วยแถลง อำเภอคง  อำเภอด่านขุนทด  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา   ลงวันที่  28 กันยายน 2514  เดิมมี  6  หมู่บ้าน  และเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.  2525 เป็นเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ขยายเขตเทศบาลมากินในส่วนของหมู่ที่ 6 ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน  และได้รับยกฐานะจากสภาตำบลบ้านเกาะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เมื่อปี พ.ศ. 2539