ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศเจตนารมภ์ งดรับ งดให้ ของขวัญ (No Gift Policy)

          วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. อบต.บ้านเกาะ จัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคคลากร อบต.บ้านเกาะ ประจำปี 2566 นายวัชพล จอนเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  ได้ประกาศเจตนารมภ์ เรื่อง สุจริต โปรงใส  อบต.บ้านเกาะใสสะอาด 2566  และงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy)  โดยขอให้พนักงานทุกคน  รวมพลัง  ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ขอให้ประพฤติตนในสัมมาอาชีพ  ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี  กล้ายืนหยัดในสิ่งที่่ถูกต้อง  คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม  ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  โปรงใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม  และขอให้พนักงานทุกคน  ถวายสัจวาจาว่า  จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท  สืบสานพระราชปณิธานรักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชา  ผู้ทรงธรรม  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์  ยืนเคียงข้างสุจริตชน  เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไปแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ