กิจกรรม
  หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการวิถีใหม่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ 3 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการวิถีใหม่ป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโคโรน่า หมู่ 1 บ้านเอื้ออาทร 2
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ครั้งที่ 6/2565 6
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ประชุมสภา อบต.บ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565 21
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ประชุมคณะกรรมการ สปสช.ครั้งที่ 4/2565 10
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
อบต.บ้านเกาะ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ 14
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ประชาคมประชาคมเพื่อขอความเห็นจากประชาชน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 3 ให้เปลี่ยนสภาพลำเหมืองสาธารณะ(ถนนข้าง กำแพง ม.วงษ์) 16
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลใน อบต.บ้านเกาะ ปี 2565 37
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ประชุมประจำเดือน มกราคม 2565 เพื่อมอบนโยบายให้กับพนักงาน 47
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที 1 ประจำปี 2565 เพื่อให้นายกแถลงนโยบาย 44
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ขอแสดงความยินดีกับนายก และสมาชิก อบต.บ้านเกาะ 2564 38
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 2564 87
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
รับใบประกาศเกียรติบัตร ด้านจริยธรรม คุณธรรม 117
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการท้องถิ่น” 115
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ถวายเทียนพรรษา 2563 257
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ผลิตหน้ากากผ้า 2563 119
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองช้าง 2563 113
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ตรวจสารเสพติด ประจำปี 2564 94