องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

ประกาศ-คำสั่ง
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5   ต่อไป 
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 64
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 64

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรการสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรและผู้บริหาร ปี 64
มาตรการสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรและผู้บริหาร ปี 64

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ปี 64
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ปี 64

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรการสร้างความโปร่งใส ปี 64
มาตรการสร้างความโปร่งใส

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรการเปิดเผยข้อมูล ปี 64
มาตรการเปิดเผยข้อมูล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน ปี 64
มาตรการป้องกันการรับสินบน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรการป้องกันขัดกันแห่งผลประโยชน์ ปี64
มาตรการป้องกันขัดกันแห่งผลประโยชน์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 64
มาตรการจัดการทุจริต

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรการใช้ดุลพินิจ ปี 64
มาตรการใช้ดุลพินิจ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


มาตรการสร้างจิตสำนึก ปี 63


เอกสารที่เกี่ยวข้อง