รายงาน ความพึงพอใจ   ระหว่างวันที่     ถึงวันที่   

สรุป แบบสอบถามความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2565

34 .....คน
ชาย ..12.. คน
35.29%
หญิง ..21.. คน
61.76%
ต่ำกว่า 18 ปี
..2.. คน
5.88%
18 - 30 ปี
..8.. คน
23.53%
31 - 40 ปี
..6.. คน
17.65%
41 - 50 ปี
..7.. คน
20.59%
51 - 60 ปี
..3.. คน
8.82%
60 ปีขึ้นไป
..0.. คน
0.00%
ประถมศึกษา
..3.. คน
8.82%
มัธยมศึกษา / ปวช.
..5.. คน
14.71%
อนุปริญญา / ปวส.
..2.. คน
5.88%
ปริญญาตรี
..9.. คน
26.47%
ปริญญาโท
..5.. คน
14.71%
อื่นๆ
..0.. คน
0.00%
เกษตรกร
..7.. คน
20.59%
ลูกจ้างเอกชน/ส่วนราชการ
..6.. คน
17.65%
รับราชการ
..7.. คน
20.59%
รับจ้างทั่วไป
..6.. คน
17.65%
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
..4.. คน
11.76%
อื่นๆ
..1.. คน
2.94%
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
..11.. คน..32.35%
การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ
..7.. คน..20.59% การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ
..10.. คน..29.41% การให้บริการ รถ 1669
..1.. คน..2.94%
การให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
..3.. คน..8.82%
การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
..2.. คน..5.88% การรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
..2.. คน..5.88% อื่นๆ
.... คน..0.00%
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
..5.. คน..14.71%
การชำระภาษีป้าย
..8.. คน..23.53%
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
..8.. คน..23.53%
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
..2.. คน..5.88%
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
..4.. คน..11.76%
การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์
..4.. คน..11.76%
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
..7.. คน..20.59%
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
..7.. คน..20.59%
การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน
..4.. คน..11.76%
การขออนุญาตงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
..2.. คน..5.88%
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
..1.. คน..2.94%
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
..2.. คน..5.88%
การขออนุญาตเจาะบาดาล/ใช้น้ำบาดาล
..1.. คน..2.94%
อื่นๆ
.... คน..0.00%
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
..9.. คน..26.47%
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
..4.. คน..11.76%
การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
..3.. คน..8.82%
อื่นๆ
..0.. คน..0.00%
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
..1.. คน..2.94%
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
..1.. คน..2.94%
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
..2.. คน..5.88%
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
..4.. คน..11.76%
การรับสมัครเด็กปฐมวัย
..7.. คน..20.59%
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
..1.. คน..2.94%
อื่นๆ
..0.. คน..0.00%
ระดับความพึงพอใจ
หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย ..15.. คน
44.12%
..11.. คน
32.35%
..2.. คน
5.88%
..0.. คน
0.00%
..2.. คน
5.88%
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ ..12.. คน
35.29%
..13.. คน
38.24%
..2.. คน
5.88%
..0.. คน
0.00%
..2.. คน
5.88%
1.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ ..17.. คน
50.00%
..7.. คน
20.59%
..3.. คน
8.82%
..2.. คน
5.88%
..0.. คน
0.00%
1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ..15.. คน
44.12%
..10.. คน
29.41%
..3.. คน
8.82%
..2.. คน
5.88%
..0.. คน
0.00%
2.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ..12.. คน
35.29%
..12.. คน
35.29%
..3.. คน
8.82%
..0.. คน
0.00%
..2.. คน
5.88%
2.2 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว ..11.. คน
32.35%
..13.. คน
38.24%
..3.. คน
8.82%
..0.. คน
0.00%
..2.. คน
5.88%
2.3 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน ..10.. คน
29.41%
..14.. คน
41.18%
..3.. คน
8.82%
..2.. คน
5.88%
..0.. คน
0.00%
3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ ..13.. คน
38.24%
..9.. คน
26.47%
..4.. คน
11.76%
..1.. คน
2.94%
..2.. คน
5.88%
3.2 มีเครื่องมืออุปกรณ์ ระบบในการบริการ ..14.. คน
41.18%
..9.. คน
26.47%
..3.. คน
8.82%
..1.. คน
2.94%
..2.. คน
5.88%
3.3 อาคารสถานที่มีความเหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ..14.. คน
41.18%
..9.. คน
26.47%
..2.. คน
5.88%
..0.. คน
0.00%
..4.. คน
11.76%
ข้อเสนอแนะ
มีข้อเสนอแนะ ..2.. คน..5.88%


  กลับหน้าแรก