ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วมจกาทุกภาคส่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

 

นายวัชรพล จอนเกาะ
นายก อบต.บ้านเกาะ
081-8782615


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

 

นางอุมาภรณ์ ศรัณยานุรักษ์

ปลัด อบต.

099-3536396


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศรับโอนสายบบริหารว่าง
2 
ประชาสัมพันธ์มาตราการป้องกันการละเว้น การปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเกาะ
3 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ อบต.บ้านเกาะ ปี2564-2565องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
4 รายงานผลการลดใช้พลังงาน ผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th อบต.บ้านเกาะ ปี 2564องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
5 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล (สายงานผู้บริหาร)
6 
ประชาสัมพันธ์ เกร็ดความรู้ วิธีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
7 
ประกาศผลผู้ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างบริการ
8 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาพนักงานจ้างบริการ
9 
นโยบายไม่รับของขวัญ
10 
เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ปีงบประมาณ 2564องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ประกาศราคากลาง
1 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณซอยเสาโทรศัพท์ หมู่ที่ 6องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณบ้านเก่าซอย 13(บ้านลุงฟื้น) หมู่ที่ 2องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
3 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณซอยตรงข้ามร้านเพลินพุง หมู่ที่ 2องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 ช่วง สายทางบริเวณถนนภายในบ้านบึงพญาปราช หมู่ที่ 5องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณซอยเสาโทรศัพท์ หมู่ที่ 6องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณสายป่าตาล หมู่ที่ 3,4องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 ช่วง สายทางบริเวณถนนภายในบ้านขนาย หมู๋ 3องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
8 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
10 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ พร้อมดาดคอนกรีต บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หลังวัดสระบัวเกลื่อน หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 0
  2.  จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  3.  จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-4834 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  4.  จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส 1 และเฟส 2 กรณีเกิดเหตุไฟไหม้สายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  5.  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก)เพื่อใส่กับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขย 4602 นครราชสีมา อ่าน 13
  6.  จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บย 8857 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  7.  ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  8.  ซื้อหลอดไฟ LED ลายธงชาติ หรือสีม่วง จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 17
  9.  จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  10.  ซื้อวัสดุอื่นๆ (ถังขยะพลาสติกแข็ง ขนาด 200 ลิตร) จำนวน 40 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 6องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 2.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 ช่วง หมูที่ 3องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 3.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 ช่วง หมูที่ 5องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 4.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณสายป่าตาล หมู่ที่ 3,4องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 5.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Conerete สายทางบริเวณถนนหลังวัดบ้านเกาะ ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 6.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณซอยข้างหอพักนายสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
Line/Facebookแหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรมอ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
เว็บลิงค์รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.192.94.86
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1432 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 5250 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 432396 คน
เริ่มนับ วันที่ 3 ต.ค. 2550